Welcome, Visitor!

Hello, we are really happy that you have reached us. However, since you are viewing the forum as a visitor, you cannot benefit from many features of the forum. How about taking advantage of all the features exclusive to our members by registering? You can register right now, taking just 2 minutes of your time. We would love to see you among us.

sisarp

  1. 1Picasso

    C# | Sonsuz Döngü

    Bir koşul asla yanlış olmazsa, bir döngü sonsuz döngü haline gelir. For döngüsü geleneksel olarak bu amaç için kullanılır. For döngüsünü oluşturan üç ifadeden hiçbiri gerekmediğinden, koşullu ifadeyi boş bırakarak sonsuz bir döngü oluşturabilirsiniz. class Program { static void...
  2. 1Picasso

    C# | Sabitler

    Sabitler, değerlerinin beyanından sonra değiştirilememesi dışında, düzenli değişkenler gibi ele alınır. Sabitler, programın çalışması sırasında değişmeyebilecek sabit değerlere başvurur. Bu sabit değerler aynı zamanda literal olarak da adlandırılır. Sabitler, bir tamsayı sabiti, ondalık sabit...

Theme editor

Top Bottom