Welcome, Visitor!

Hello, we are really happy that you have reached us. However, since you are viewing the forum as a visitor, you cannot benefit from many features of the forum. How about taking advantage of all the features exclusive to our members by registering? You can register right now, taking just 2 minutes of your time. We would love to see you among us.

@kod

 1. Aswenya

  C# ile while döngüsü

  using System; using System.Collections.Generic; using System.Text; namespace ConsoleApplication1 { class Program { static void Main(string[] args) { int a = 5; string b = "ali"; while (a > 3) {...
 2. Aswenya

  10 karakterli rasgele karakterlerden oluşan metin oluşturan örnek:

  { static void Main(string[] args) { Random rastgele = new Random(); string harfler = "qwertyuıopğüasdfghjklşizxcvbnmöçQWERTYUIOPĞÜASDFGHJKLŞİZXCVBNMÖÇ"; string uret = ""; for (int i = 0; i < 10; i++) { uret += harfler[rastgele.Next(harfler.Length)]; } Console.WriteLine(uret)...
 3. Aswenya

  Verilen bir string metnin içerisinde harf yada karakterlerin her birinden kaç adet olduğunu bulan program:

  { static void Main(string[] args) { String metin = "www.ahmetcansever.com"; metin = metin.ToLower(); String karakterler = "0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.?,;"; int[] count = new int[karakterler.Length]; for (int i = 0; i < metin.Length; i++) { int index =...
 4. Aswenya

  Verilen bir karakter dizininin substring() metodunu kullanarak string içerisinde arama yapan ve kaç defa geçtiğini bulan program:

  { int sayac = 0; string metin="www.ahmetcansever.com"; string aranan = "ahmet"; int metinuzunluk = metin.Length; int arananuzunluk = aranan.Length; for(int i=0;i<=(metinuzunluk-arananuzunluk);i++) { if(metin.Substring(i,arananuzunluk)==aranan) { sayac++; } }...
 5. Aswenya

  C# Console uygulamasında Elemanları kullanıcı tarafından dışarıdan girilen 10 elemanlı bir dizinin elemanlarını %10 arttıran ve ekrana yazdıran örnek:

  { //Eleman Girme işlemi int[] dizi = new int[10]; for(int i=0;i<10;i++) { Console.Write("{0}. elemanı giriniz : ", i + 1); dizi[i] = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); } Console.WriteLine("========================================="); // Yazdırma işlemi for(int i=0;i<10;i++) {...
 6. Aswenya

  Elemanları kullanıcı tarafından girilen 10 elemanlı string bir dizide, en uzun metni, en uzun metnin karakter sayısını ve en uzun metnin index numaras

  { int uzunluk=0; string enUzunMetin=""; int indexNo=0; string[] dizi = new string[10]; for (int i = 0; i < 10; i++) { Console.Write("{0}. elemanı giriniz : ", i + 1); dizi[i] = Console.ReadLine(); } for(int i=0;i<10;i++) { if(dizi[i].Length>uzunluk) { uzunluk = dizi[i].Length...
 7. Aswenya

  Girilen String ifadede boşluk karakterine kadar olan kısmı yazdıran örnek:

  { static void Main(string[] args) { string metin; Console.Write("Metni Girin : "); metin = Console.ReadLine(); int no = metin.IndexOf(' '); Console.WriteLine(metin.Substring(0, no)); Console.ReadKey(); }
 8. Aswenya

  Klavyeden girilen metnin kaç kelimeden oluştuğunu bulan Console Application örneği:

  string cumle; Console.Write("Cumleyi Girin : "); cumle = Console.ReadLine(); string[] kelimeler = cumle.Split(' '); Console.WriteLine(kelimeler.Length);
 9. Aswenya

  Kullanıcının girdiğin adet sayıdan tek ve çift olanların ayrı ayrı ortalamasını hesaplayan ve ekranda gösteren Python Kodları:

  tekAdet=0 ciftAdet=0 tekToplam=0 ciftToplam=0 n=int(input("Kaç Adet Sayı Girilecek : ")) for i in range(n): sayi=int(input("Sayı : ")) if(sayi%2==0): tekAdet+=1 tekToplam+=sayi else: ciftAdet+=1 ciftToplam+=sayi if(tekAdet!=0):#Eğer hiç tek sayı...
 10. Aswenya

  Kullanıcının tuttuğu sayıyı tahmin eden python örneği

  from random import randint rand=randint(1, 100) sayac=0 while True: sayac+=1 sayi=int(input("1 ile 100 arasında değer girin (0 Çıkış):")) if(sayi==0): print("Oyunu İptal Ettiniz") break elif sayi < rand: print("Daha Yüksek Bir Sayı Girin.")...
 11. Aswenya

  Python Fonksiyon Kullanarak Dikdörtgen Alanı Hesaplama

  def dikdortgenAlan(genislik, yukseklik): alan = float(genislik) * float(yukseklik) print ("Alan :",alan) return alan gen = input("Genişlik :") yuk = input("Yükseklik : ") dikdortgenAlan(gen, yuk)
 12. Aswenya

  Python Form Entry Kullanımı

  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 from tkinter import * from tkinter import messagebox pencere = Tk() pencere.title("www.yazilimkodlama.com") pencere.geometry("400x300") #grid form çizdirme uygulama = Frame(pencere) uygulama.grid() L1 = Label(uygulama...
 13. Aswenya

  Kullanıcının girdiği 2 sayı arasındaki çift sayıların ortalamasını bulan Python örneği

  def ciftMi(x): return x % 2 == 0 toplam=0 sayac=0 baslangic = input("Başlangıç Sayısı :") bitis = input("Bitiş Sayısı :") for sayi in range (int(baslangic), int(bitis)+1): if(ciftMi(int(sayi))): toplam=toplam+sayi sayac=sayac+1 print('Ortalama',(toplam/sayac))
 14. Aswenya

  Bir string içerisinde belirlenen bir karakterin olup olmadığını kontrol eden Python programı kodları.

  def kontrol(str): sayac = 0 for ch in str: if ch == 'ğ': sayac = sayac + 1 return True break metin=input('Metin : ') if(kontrol(metin)==True): print('ğ karakteri metin içinde var') else: print('ğ karakteri metin içinde yok')
 15. Aswenya

  Python ile bir liste içinde 5’in katları olan sayıları listeleme.

  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 sayilar = [18,22,15,85,65,30,10,20,32,34,28,101,5,4,32] sayac=0 for sayi in sayilar: if sayi%5 == 0: print (str(sayi)+ (" : 5'in katıdır.")) sayac=sayac+1 else: print ('Döngü Bitti') print("5'i
 16. Aswenya

  Verilen bir tarihin yılın kaçıncı günü olduğunu bulan Python Örneği.

  def ArtıkYıl(yıl): artık=False if yıl%400==0 or (yıl%4==0 and yıl%100!=0): artık=True return artık def YılınGünü(Ay,Gün,Yıl): günler=[31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31] if ArtıkYıl(Yıl): günler[1]=29 sıra=0 for a in range(Ay-1): sıra+=günler[a]...
 17. Aswenya

  Fonksiyon kullanarak genişliği ve yüksekliği girilen dikdörtgenin alanını hesaplayan Python örneği:

  def dikdortgenAlan(genislik, yukseklik): alan = float(genislik) * float(yukseklik) print ("Alan :",alan) return alan gen = input("Genişlik :") yuk = input("Yükseklik : ") dikdortgenAlan(gen, yuk)
 18. Aswenya

  Fonksiyon kullanarak yarıçapı girilen dairenin alanını hesaplayan Python örneği:

  def daireAlan(yaricap): alan = float(yaricap) * float(yaricap)*3.14 print ("Alan :",alan) return alan r = input("Yarıçapı Gir :") daireAlan(r)
 19. Aswenya

  Maaşı ve zam oranı girilen işçinin zamlı maaşını hesaplayarak ekranda gösteren Python örneği:

  yeniMaas=0 maas=input("Maaşı Gir : ") zam=input("Zam Oranı(%) : ") yeniMaas=int(maas)+(int(maas)*int(zam)/100) print("Zamlı Maaş :",yeniMaas)
 20. Aswenya

  C# ile Telefon Numarası Kontrolü

  public static class TelefonNumara { //Telefon numarasını ayrıştırmak için regex kullanıyoruz. public const string motif = @"^(0(\d{3})-(\d{3})-(\d{2})-(\d{2}))$"; public static bool TelefonKontrol(string numara) { if (numara != null) return...

Theme editor

Top Bottom